Lyrics & Melody by: Nov.47 | The Music Mercenary
Music (Instrumentation) by: Mprint & Nov.47 | The Music Mercenary
Produced by: Mprint & Nov.47 | The Music Mercenary
Performed by: Nov.47 | The Music Mercenary (undercover as TheGrimCreeper)
Recorded by: Nov.47 | The Music Mercenary
Mixed by: Nov.47 | The Music Mercenary
Mastered by: Chris Athens